/Files/images/rozklad_urokv/6.jpg

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Яблунева загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Баришівської районної ради Київської області (далі – навчальний заклад) створено на підставі рішення Баришівської районної ради Київської області від 26 грудня 2002 року № 441.

Скорочена назва – Яблунева ЗОШ І-ІІІ ст.

Знаходиться у спільній власності сіл, селища Баришівського району Київської області.

1.2. Юридична адреса навчального закладу:

07550, вулиця Шевченка, 1/3 с. Яблуневе Баришівський район Київська область.

1.3.Засновником навчального закладу є Баришівська районна рада.

1.4. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним Статутом.

1.5. Яблунева ЗОШ І-ІІІ ст. є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в установах.

1.6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7.Основними завданнями Яблуневої ЗОШ І-ІІІ ст. є:

- формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- створення умов для здобуття учнями безперервної повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів, потреби і вміння самовдосконалюватися;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів і націй;

- формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- здійснення соціально – педагогічного патронату, взаємодія з сім'єю.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази;

- здійснення інших повноважень відповідно до Статуту.

1.10. Взаємовідносини між навчальним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. В навчальному закладі мовою навчання визначено українську мову, може запроваджуватися поглиблене вичення окремих предметів у середній та старшій школі, профільне навчання у старшій школі.

1.12. Навчальний заклад має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- мати в своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів;

- з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти, визначати профілі навчання у старшій школі за одним або кількома напрямами;

- спільно з навчальними закладами різних рівнів акредитації, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- проводити інноваційну діяльність;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- організовувати оздоровлення учнів;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

- взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними;

- встановлювати форми для учнів;

- надавати платні освітні, культурно-оздоровчі послуги, діючи на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами і іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності» (зі змінами № 939 від 12.10.2010, № 575 від 01.06.2011, № 801 від 15.08.2012, № 1056 від 07.11.2012);

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Баришівською центральною районною лікарнею, Березанською міською лікарнею та Яблунівським фельшерсько-акушерським пунктом Баришівського району Київської області. Сестра медична здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

1.14. У Яблуневій ЗОШ І-ІІІ ст. створюються та можуть функціонувати методичні об’єднання: вчителів початкових класів, класних керівників, вчителів природничо-математичного циклу предметів, вчителів гуманітарного циклу предметів, школа молодого вчителя, творчі групи вчителів.

1.15. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання навчальний заклад може направляти учнів старшої школи до Баришівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. При цьому узгоджується порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Навчальний заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у МНВК, за їх успішністю.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Яблунева ЗОШ І-ІІІ ст. забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У навчальному закладі можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня.

Навчальний заклад може мати певну спеціалізацію (художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу, суспільну, гуманітарну тощо).

2.2. Навчальний заклад може входити до складу об’єднання (комплексу) з іншими навчальними закладами.

2.3. До першого класу зараховуються діти, як правило, із шести років.

2.4. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), документів на встановлення батьківської плати.

2.5. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття повної загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до навчального закладу відповідно законодавства та міжнародних договорів.

2.6. У навчальному закладі для учнів 1-4 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків, або осіб які їх замінюють.

2.7. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей з групи продовженого дня у зручний для батьків час.

2.8. У навчальному закладі встановлено для учнів 1 – 4 класів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених сімей та інших пільгових категорій, учнів 5 –11 класів – одноразовий режим харчування (обід), а для учнів продовженого дня може бути встановлено другий обід.

Закупівля продуктів харчування здійснюється за рахунок бюджету, окрім того, надають допомогу батьки, місцеві підприємства та організації. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника, комірника та керівника навчального закладу.

2.9. У навчальному закладі організовується відповідно до віку, статі, фізичних особливостей і стану здоров’я дітей самообслуговування.

Робота із самообслуговування проводиться за участю вчителів, класних керівників, завідуючих кабінетами.

Головними напрямками роботи із самообслуговування є:

- запобігання забрудненню земельної ділянки та навчально-побутових приміщень;

- очищення земельної ділянки та навчально-побутових приміщень від забруднення.

У процесі самообслуговування учні 5-11 класів виконують:

- прибирання класів, кабінетів, лабораторій наприкінці кожного дня;

- генеральне прибирання класів, лабораторій кожного тижня і місяця.

Учні 2-4 класів беруть участь у прибиранні території школи, доглядають за квітами.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, календарного, місячного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується Радою школи. План роботи навчального закладу на оздоровчий період погоджується з Баришівським міжрайонним управлінням ГУ ДСЕС у Київській області.

3.2. Навчально-виховний процес у школі регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України із конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план погоджується Радою школи і затверджується начальником управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації. У вигляді додатків до нього додаються:

- розклад уроків;

- розклад індивідуальних та факультативних занять;

- структура роботи;

- щоденний та річний режими роботи школи.

3.3. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання, денною формою навчання, а на другому-третьому ступенях для осіб, які працюють і бажають здобути загальну середню освіту може створюватися заочний консультпункт при закладі. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення закладу освіти, проходження державної підсумкової атестації екстерном.

3.4. Яблунева ЗОШ І-ІІІ ст. працює за навчальним програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно обирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів. Щорічно, до 1 вересня директором навчального закладу затверджується перелік навчальних видань, що будуть використовуватись у навчально-виховному процесі, в тому числі й тих, які заплановано придбати за позабюджетні кошти.

3.5. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Відповідно до ст. 16 Законів України «Про загальну середню освіту» навчальний рік починається з 1 вересня Днем знань і закінчується у 1 – 4 класах - 31 травня, у 5 – 11 класах, включаючи проведення навчальних екскурсій, навчально-виробничої практики та підсумкового оцінювання, не пізніше 1 липня.

З 1 червня до 30 червня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

Навчальний рік поділяється на семестри:

І семестр: з 1 вересня – не пізніше 29 грудня;

ІІ семестр: не раніше 10 січня - до 31 травня.

3.6. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків передбачених законодавством України.

3.7. За погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації та Баришівським міжрайонним управлінням ГУ ДСЕС у Київській області, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

3.8. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

- у першому класі – 35 хвилин;

- у других-четвертих класах – 40 хвилин;

- у п’ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодження із управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районої державної адміністрації та міжрайонним управлінням ГУ ДСЕС у Київській області.

3.9. Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до Державних санітарних правил та норм, погоджується Радою школи та затверджується директором школи.

3.10. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У 1-му класі домашні завдання не задаються, у 2-4-х класах домашні завдання не задаються на вихідні й святкові дні.

Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували:

- у 2-му класі – 45 хвилин;

- у 3-му класі – 1 година 10 хвилин;

- у 4-му класі – 1 година 30 хвилин;

- у 5-6-х класах – 2 години 30 хвилин;

- у 7-9-х класах – 3 години;

- у 10-11-х класах – 4 години.

3.11. У навчальному закладі визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюються відповідно до діючої 12-бальної системи оцінювання досягнень учнів у навчанні. У першому класі дається словесна оцінка навчальних досягнень учнів.

У документі про освіту (табель успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік, державну підсумкову атестацію. Протягом навчального року кожним педагогічним працівником (вчителем) здійснюється тематичний облік знань умінь і навичок учнів.

3.12. Результати семестрового, річного (підсумкового) оцінювання, державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів та їх батьків класним керівником або головою атестаційної комісії.

3.13. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається «Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.07.2015 за № 924/27369.

3.14. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається «Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14.02.2015 за № 157/26602. В окремих випадках учні за станом здоров'я можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ України.

3.15. Учні початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика) згідно з рішенням педагогічної ради навчального закладу та батьків (одного із батьків) або законних представників можуть:

1) бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами річного оцінювання), що затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу;

2) бути залишені для повторного навчання у тому самому класі цього загальноосвітнього навчального закладу;

3) продовжити навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах.

3.16. Учням, які закінчили певний ступінь навчання у школі, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

3.17. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 – 8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники школи III ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

3.18. Випускникам, які закінчили 9 клас основної школи з навчальними досягненнями високого рівня за семестри, рік та державну підсумкову атестацію, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

3.19. Учням, які нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України.

3.20. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

3.21. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального і матеріального заохочення в межах коштів, передбачених на згадані цілі.

3.22. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.23. Примусове залучення учнів школи до вступу в будь-яке об’єднання громадян, релігійних організацій і воєнізованих формувань забороняється.

3.24. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил для учнів та Статуту школи.

Застосування методів фізичного та психічного насильства учнів забороняється.

IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: учні, керівник закладу, заступники керівника, педагогічні працівники, медичний працівник, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги за наявності ліцензії, бібліотекар інші спеціалісти.

4.2. Права та обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинними законодавством та цим Статутом.

4.3. Учні мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у школі;

- безпечні та нешкідливі для їх здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності;

- здоровий спосіб життя;

- обрання форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних та позашкільних занять;

- вибір певного закладу, профільного напряму;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-розвивальною, побутовою, оздоровчою базами навчально-виховного комплексу;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- участь у різних видах науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні школи;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- володіння інформацією щодо оцінки своїх знань, навичок;

- завчасне повідомлення про строки і обсяги письмових та контрольних робіт;

- об’єднання в самостійні молодіжні та дитячі громадські організації, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, соціальне становлення як повноправних членів суспільства за умови, що їх діяльність не суперечить Конституції України, Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», не порушує громадський порядок, безпеку держави, прав і свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров’ю дітей і інших громадян;

- звернення до органів шкільного самоврядування, керівника навчально-виховного комплексу, класного керівника із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин робочого начального плану;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.4. Учні зобов’язані:

- дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил для учнів і виконання розпорядження, вказівки директора навчального закладу, класних керівників, педагогічних працівників, представників органів самоврядування;

- систематично і глибоко оволодівати знаннями і вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- бережно ставитись до державного, громадського, особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

- проходити медичні огляди відповідно до Державних санітарних правил і норм;

- брати посильну участь у самообслуговуванні та різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством з урахуванням їх віку;

- носити шкільну форму, визначену навчальним закладом;

- дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;

- відшкодовувати нанесені ними матеріальні збитки навчальному закладу.

4.5. Педагогічними працівниками школиможуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належну професійну практичну підготовку, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов’язки.

4.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Педагогічні працівники приймаються на роботу та звільняються управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації.

4.7. Педагогічні працівники мають право:

- на самостійний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів

роботи не шкідливих для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі органів самоврядування школи;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах

тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, інноваційну, пошукову роботи;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи навчального закладу;

- на соціальне, житлово-побутове та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднатися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- на ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку їх роботи, надання своїх пояснень;

- на отримання інформації нормативно - правового і організаційно-методичного характеру;

- на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, що передбачені законом;

- на позачергову атестацію щодо отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

- на щорічну основну та додаткові відпустки згідно чинного законодавства;

- на отримання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків;

- на отримання щорічної грошової допомоги на оздоровлення;

- одержувати компенсації при втраті роботи у зв’язку із змінами організації роботи закладу;

- мати один методичний день при наявності тижневого навантаження менше 18 годин;

- на отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;

- на заохочення (відзначення) за досягнення високих результатів у навчально-виховній роботі з дітьми (форми і види заохочення (відзначення) регулюються законодавством України);

- на інші права, що не суперечать законодавству України.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут навчального закладу, правила і режим внутрішнього

трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі;

- поважати гідність дитини та її батьків, колег по роботі;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих речовин;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні Державних стандартів загальної середньої освіти;

- сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей учнів;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до її державного і соціального устрою, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

- вести в установленому порядку документацію, здійснювати поточний контроль за відвідуванням і навчальними досягненнями учнів;

- своєчасно подавати керівнику загальноосвітнього навчального закладу звітні дані;

- допускати у визначеному порядку на заняття представників керівництва закладу з метою контролювання й оцінювання їхньої діяльності;

- заміняти на заняттях тимчасово відсутніх педагогічних працівників згідно з розпорядженням керівника загальноосвітнього навчального закладу;

- підтримувати постійний зв’язок з батьками учнів;

- відшкодовувати збитки, завдані навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу у зв’язку з виконанням або, навпаки, невиконанням своїх обов’язків в порядку і межах, визначених чинним законодавством;

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження керівника загальноосвітнього навчального закладу, органів державного управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради, різних формах індивідуальної, колективної та методичної роботи;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

4.9. Інші працівники приймаються на роботу та звільняються керівником навчального закладу.

4.10. Всі працівники навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди та мають особисті медичні книжки єдиного зразка, які зберігаються у сестри медичної навчального закладу.

4.11. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МОН України.

4.12. Усі працівники школи повинні дотримуватися норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. Оперативно повідомляти керівника навчального закладу про кожен нещасний випадок, вживати заходів щодо надання першої долікарняної допомоги.

4.13. Працівники школи, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.14. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

4.15. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, керівника школи і органів громадського самоврядування з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;

- на інші права, що не суперечать законодавству України.

4.16. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття учнями – повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобовязані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов; культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в школі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- надавати допомогу в ремонті приміщень навчального закладу;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

4.17. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмежень законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до чинного законодавства.

4.18. У разі невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі про позбавлення їх батьківських прав.

4.19. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для працівників навчального закладу;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.20. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту школи, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження керівника навчального закладу з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватися етики поведінки та моралі;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя;

- попереджати про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

5.1. Управління навчальним закладом здійснюється управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво навчального закладу здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має повну вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН України.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації згідно із законодавством.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.2. Директор навчального закладу :

- здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процесс, здійснює контроль за його діяльністю та результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства і праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- створює умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед дітьми, учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу, контролює їх виконання;

- розпоряджається в установленому порядку майном навчального заладу і його коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази школи;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернею, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками в установлений термін обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал школи;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

5.3. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу;

- учнів школи ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

- батьків – класними батьківськими зборами;

- представників громадськості.

Визначається така кількість делегатів: від працівників школи – 5 осіб, батьків – 3 особи, учнів – 3 особи, представників громадськості.

Термін їх повноважень становить два роки.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з категорій. Рішення приймається простою більшістю присутніх делегатів.

Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

Загальні збори:

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші питання навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності навчального закладу.

5.4. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

5.4.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школи;

- розширення колегіальних форм управління навчального закладу;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.4.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного мікроклімату в школі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання і виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчального закладу з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.4.3. До ради навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (ІІ-ІІІ ступенів навчання), батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше як на третину.

5.4.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада діє за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на рік.

Засідання ради може скликатися її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором навчального закладу.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

5.4.5.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути директор або заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.4.6.Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства, держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогам;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі у керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні матеріально-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних фахових видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової дошкільної освіти дітьми 5-річного віку та загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.

5.5. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

5.5.1. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.5.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконання законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання, навчання учнів в навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-розвивальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, працівників навчального закладу;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів навчального закладу.

5.5.3.Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, що входять у освітній округ, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.5.4. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування, добровільності, рівноправності членства, колегіальності ухвалення рішень, гласноcті;

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди. Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні із числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах, організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5.6. Піклувальна рада має право:

- виносити на розгляд виконавчої влади, керівника загальних зборів пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-розвиткової та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування для потреб навчального закладу;

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-виробничої бази, стимулювати творчу працю працівників, учнів навчального заладу;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального заклада, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку.

5.6. Органом батьківського самоврядування в навчальному закладі є загальні збори батьків. У період між загальними батьківськими зборами діє батьківська рада, яка обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах на початку навчального року.

Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів, але не може перевищувати трьох років.

5.6.1. Для ведення систематичної роботи батьківська рада навчального закладу обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря.

5.6.2. Органом самоврядування батьків окремого класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє батьківський комітет класу.

5.6.3. Для обговорення і вирішення важливих питань батьківська рада навчального закладу скликає збори батьків:

- класів – не менше чотирьох разів на рік;

- загальні – не менше двох разів на рік (один раз в семестр).

На класних зборах обов’язкова присутність класовода, класного керівника, а на загальних – директора навчального закладу, його заступників, педагога-організатора, соціального педагога, психолога, класних керівників, учителів, кухаря, медичного працівника, бібліотекаря. У разі необхідності можуть бути скликані батьківські збори класу разом з учнями цього класу.

5.6.4. План роботи батьківської ради узгоджується з директором школи, батьківським комітетом групи чи класу – з класним керівником.

5.6.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором навчального закладу і більшістю членів батьківської ради вирішується управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації. Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом групи чи класу розглядаються на засіданнях батьківської ради навчального закладу.

5.6.6. Батьківська рада звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків, а батьківські комітети групи чи класу – перед батьківськими зборами групи чи класу в день виборів нового складу ради навчально закладу та комітету класу.

5.6.7. Батьківська рада та батьківські комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються в справах навчального закладу і передаються по акту новому складу.

5.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмової згоди педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року досукається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8. Для вирішення основних питань діяльності навчального закладу створюється колегіальний орган управління – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, фізичні особи, які надають освітні послуги за наявності ліцензії, інші спеціалісти. Може входити голова батьківської ради. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

5.8.1. Педагогічна рада:

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку виховання і навчання школярів;

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу, методичного забезпечення, планування та режиму роботи школи, переведення учнів до наступних класів, видачу документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей, виконання регіональних, обласних та місцевих програм;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в навчальному закладі.

- визначає шляхи співпраці навчального закладу з сім’єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників навчального закладу, учнів;

- заслуховує звіти працівників, які проходять атестацію.

5.8.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

5.9. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та педагогічні громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Майно навчального закладу є районною комунальною власністю і перебуває в оперативному управлінні самого навчального закладу відповідно до чинного законодавства, Статуту школи та укладених ним угод.

6.2. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлю школи, майстерню, господарську будівлю, їдальню, вбиральня, землю площею 2,7761 га в тому числі:

- 2,0929 га - вул. Шевченка, 1/3;

- 0,6832 га - вул. Шевченка, 1/3А;

комунікації, обладнання, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі навчального закладу.

6.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, класних кімнат, майстерні, бібліотеки, кабінету інформаційно-комунікаційних технологій, їдальні, методичного кабінету, кабінету медичної сестри.

6.6. Відповідно до рішення Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської областівід 26 червня 2013 року № 209/8-27-06 навчальний заклад має дві земельні ділянки: 2,0929 га (територія школи, майстерня, господарська будівля, навчально-дослідна ділянка, територія спортивного майданчика), 0,6832 га (територія стадіона).

6.7. Дозвіл на списання як таких, що непридатні для подальшого використання (повністю амортизовані), морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі навчального закладу надається виходячи із вартості за одиницю (комплект) в такому розмірі:

- до 2500 грн – керівником установи;

- від 2500 грн до 5000 грн – управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації;

- понад 5000 грн – Баришівською районною радою.

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти засновника;

- кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти, отримані навчальним закладом від додаткових освітніх послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кредити банків;

- добровільні пожертвування і цільові благодійні внески фізичних і юридичних осіб;

- кошти, зароблені учнями.

7.3. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання проводиться цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

7.4. Навчальний заклад має право на придбання і оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. Порядок діловодства і ведення бухгалтерського обліку в школі визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік веде централізована бухгалтерія.

7.6. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

7.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

7.8. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може перерозподілятись серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а у разі ліквідації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.9. Для забезпечення життєдіяльності закладу та навчально-виховного процесу може створюватися і діяти Благодійний фонд.

Благодійний фонд (надалі - Фонд) є добровільною, недержавною, неприбутковою, благодійною організацією, створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд не має на меті одержання прибутку для наступного його розподілу між засновниками та учасниками. Фонд діє на підставі законодавства України, а також Статуту.

Фонд створюється в порядку, визначеному чинним законодавством, та набуває статусу юридичної особи приватного права з моменту державної реєстрації.

Основною метою діяльності Фонду є провадження благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб їх соціальному захисту, надання матеріальної, фінансової та організаційної допомоги Яблуневій ЗОШ І-ІІІ ст. з метою зміцнення матеріально-технічної бази.

Предметом діяльності Фонду є діяльність спрямована на соціально-економічний розвиток навчального закладу та поновлення матеріально-технічної бази школи.

Засновниками та учасниками Благодійного фонду є батьки дітей, які навчаються в закладі.

Фонд має голову та членів Правління і наглядову раду. До компетенції голови Правління належить право першого підпису на фінансових і банківських документах та фінансовій звітності, відкриття та закриття рахунків у банках, право укладання угод, договорів, контрактів тощо від імені Фонду.

Розпорядниками коштів Благодійного фонду є органи управління Фонду.

VIII. ОХОРОНА ПРАЦІ

 8.1. Відповідальність за створення безпечних умов навчально-виховного процесу, охорону праці та безпеку життєдіяльності учнів та вихованців покладається на керівника навчального закладу. 8.2. Керівник школи:
 - організовує роботу щодо підготовки школи до нового навчального року;
 - вживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм;
 - видає наказ про підготовку до початку навчального року, у якому зазначається порядок утворення, склад робочої комісії та затверджується план заходів щодо підготовки школи до нового навчального року з виконанням конкретних заходів, термінів виконання і відповідальних за їх виконання;
 - видає наказ про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій школи;
 - після закінчення всіх підготовчих заходів видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в школі, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (якщо воно є в наявності), тепломережу та інші питання діяльності школи;

- контролює проходження щорічних обов’язкових профілактичних медичних оглядів учнів та медичних оглядів осіб віком до 21 року;

- під час укладання трудового договору з працівником інформує його про умови праці, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів і про права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

 8.3. Постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій школи перед початком навчального року проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій.
 8.4. Щорічно перед початком навчального року ( у серпні) робоча комісія, призначена наказом керівника школи:
 - визначає готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортивної зали, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень школи до нового навчального року;
 - складає акти-дозволи на введення їх в експлуатацію. До акта-дозволу на введення в експлуатацію спортзалу і спортивних споруд додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, що розміщено в них для використання в навчально-виховному процесі.
 8.5. Завідуючі навчальними кабінетами школи складають паспорти на навчальні кабінети.
 8.6. Перед початком навчального року працівники школи проходять щорічний медогляд.
 8.7. Керівник школи має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
 8.8. Працівникові не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. 
 8.9. Стан пожежної безпеки в школи забезпечується за допомогою таких документів та заходів:

- наказу керівника про протипожежний режим в школі;

- інструкції з пожежної безпеки;

- плану евакуації.

8.10. Споруди та приміщення школи забезпечуються вогнегасниками відповідно до норм.

8.11. Стан безпечної експлуатації електрогосподарства в школі забезпечується за допомогою таких документів та заходів:

- наказ керівника школи про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки;

- наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування;

- наявність паспортів на електроустановки;

- наявність освітлення території школи.

8.12. Навчання відповідального за електрогосподарство школи проводитися в спеціалізованому навчальному центрі із присвоєнням 4 групи електробезпеки один раз на три роки. Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із присвоєнням І групи електробезпеки із записом у журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони праці.

8.13. Перевірка опору ізоляції освітлювальної електромережі в сухих приміщеннях з неелектропровідними підлогами проводитися не рідше одного разу на 6 років; в інших приміщеннях - щорічно зі складанням протоколів.

Недоліки, виявлені при перевірці опору ізоляції електромережі й заземлення устаткування, усуваються електротехнічним персоналом зі складанням акта або протоколу.

8.14. Перелік документів, що регулюють питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в школі, регламентується відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі (лист МОН від 26.04.2013 № 1/9-305).

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями, проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів.

9.2. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства має право укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами і організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

9.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

10.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

11.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Кiлькiсть переглядiв: 376

Коментарi