Положення про батьківський комітет

Яблуневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


1. Загальні положення

1.1.Положення про батьківський комітет визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітніми навчальними закладами.

Комітет є добровільним громадським фондом створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3.У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, Про загальну середню освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, “Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4.Рішення про заснування батьківського комітету класів (класу) або закладу приймається на загальних зборах батьків відповідних класів(класу) або закладу.

1.5.Легалізація (офіційне визначення) батьківського комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.6.Припинення діяльності батьківського комітету може бути

проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1.Метою діяльності комітету є захист зовнішніх інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2.Основними завданнями комітету є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадської позиції, становленню учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови та культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

- здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

- всебічно зміцнення зв’язків між родинами, навчальними закладами і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого – педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3.Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначеним цим

Положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів (класу).

3. Організація діяльності комітету

3.1.Комітет класу(класів) формується з батьків або осіб, які їх

заміняють, одного класу чи декількох, і діє від їх імені .

Комітет класу(класів),голова та заступник голови обирається на зборах батьків класу на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначається зборами батьків класу.

3.2.Збори класу(класів) проводяться за рішенням комітету класу(класів)

не рідше двох разів на семестр.

3.3.Комітет закладу формується з голів(представників) усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради закладу.

3.4.Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначається радою цього закладу.

3.5.Комітет закладу в разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймається простою більшостю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків питання, що потребують розгляду, можуть виноситись на обговорення зборів батьків в класі, яких стосуються ці питання. Рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків в класі згідно протоколами батьківських комітетів класів.

3.6. Рішення зборів доводиться до відома батьків, керівників закладу, а за необхідності – органам управління освітою у 10-ти денний термін.

3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.8. У випадку дострокового складання своїх повноважень членом комітету, вибори нового вибираються на батьківських зборах.

3.9. Комітети закладів, що формують освітній округ, можуть створювати комітети округу.

3.10.Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішення зборів батьків, рекомендації директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою комітету.

3.11.При не досягненні згоди між директором школи і більшістю членів комітету питання вирішується районним органом управління освітою або радою закладу; між класним керівником і комітетом класу – керівником або радою цього закладу.

3.12.Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – у день виборів нового складу комітетів.

3.13.Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету і передаються за актом новому складу комітетів.

Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

4. Права та обов’язки комітетів

4.1. Комітети мають право:

- брати участь у обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв’язки з місцевими органами влади, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

- вносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо зміни типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора, класного керівника щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори;

- створювати благодійні фонди, контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників, учнів, переможців олімпіад, батьків;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності закладу;

- звертатися до відповідних органів з питаннями, пов’язаними з навчанням та вихованням дітей;

- бути відзначеними різними формами матеріального та морального заохочення;

4.2. З метою ефективного захисту прав дітей батьки можуть об’єднуватися в інші добровільні об’єднання.

4.3. Комітети зобов’язані:

- виконувати план роботи;

- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в закладі та передаються актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора або відповідного органу управління освітою;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

- організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів з метою збереження здоров’я і життя учнів;

- у разі потреби звітувати перед загальними зборами.

4.4. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданні педагогічної ради під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова комітету має право знайомитися з організацією та проведенням, результатами державної підсумкової атестації.

4.6. Голова або член комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників.

Кiлькiсть переглядiв: 281

Коментарi